Obchodní podmínky - Půjčovna


Výtah ze všeobecných obchodních podmínek
1. Zájemce o nájem stroje musí být držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny, což musí před zahájením pronájmu doložit a jeho řidičské zkušenosti musí dostačovat k bezpečnému užívání předmětu nájmu.


2. K zapůjčení stroje jsou potřeba tyto doklady: občanský průkaz, řidičský průkaz, třetí doklad totožnosti (pas, rodný list), doklad pro ověření bydliště (bankovní výpis, faktura za telefon, elektriku, Sipo, inkaso a podob….), popřípadě další doklady a informace o nájemci dle uvážení pronajímatele.
 

3. Při zapůjčení stroje se skládá vratná kauce ve výši uvedené v popisce a tato se v případě předání nepoškozeného stroje pronajímateli vrací klientovi zpět v plné výši. V případě poškození je odečtena poměrná část.
 

4. Cena za nájem stroje je stanovena dle platného ceníku a je splatná v hotovosti při převzetí stroje do nájmu.
 

5. Při porušení povinnosti včasného vrácení předmětu nájmu se zavazuje nájemce zaplatit smluvní pokutu za pozdní vrácení předmětu ve výši 100% denního nájemného za každých započatých 24 hodin. Nedohodnou-li se nájemce s pronajímatelem jinak.
 

6. Zapůjčený stroj smí využívat jen nájemce pouze obvyklým způsobem k obvyklému účelu, k němuž je stroj určen, a není oprávněn přenechat stroj k užívání třetí osobě ve smlouvě neuvedené.
 

7. Řidič i spolujezdec jsou povinni při jízdě na stroji používat ochranné přilby a odpovídající oblečení, nepožívat před jízdou alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky a maximálně věnovat pozornost řízení vozidla a dodržovat pravidla silničního provozu. V případě porušení tohoto ustanovení bere na sebe veškeré povinnosti a odpovědnost z toho vyplývající.
 

8. Nájemce je povinen vždy o stroj řádně pečovat a rovněž ho zabezpečit proti možné krádeži či riziku vzniku škody jak na samotném stroji, tak i na způsobení škody ostatním účastníkům silničního provozu.
 

9. Nájemce není oprávněn provádět na stroji jakékoliv úpravy či opravy a není oprávněn stroj užívat ke sportovním či závodním účelům, k jízdě na autodromech či jiných tratích určených k sportovním účelům. Zároveň u teréních strojů musí respektovat jejich konstrukční vlastnosti při jízdě po silnici  (konstrukční rychlost 45km/h, měkké terréní pneu - na asfaltu se velmi rychle sjiždí - nadměrné opotřebení pneu není zahrnuto v ceně) - jízda na silnici je na těchto strojích povolena pouze na krátké vzdálenosti max. do 15 km/den.
 

10. Způsobí-li nájemce při užívaní na předmětu nájmu škodu, která vznikla řízením najatého vozu pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog, při závodech všeho druhu a při soutěžích s rychlostní vložkou, při soukromých nebo testovacích jízdách na uzavřeném okruhu či při nepovoleném výjezdu do zahraničí, nebo došlo-li k odcizení vozidla, které nebylo řádně zajištěno, je tuto škodu povinen na výzvu pronajímatele uhradit v plné výši v penězích. Stejně tak i v případě, že vozidlo řídila osoba ve smlouvě neuvedená.
 

11. Počet najetých kilometrů může být omezen na 100 km/den, za každý ujetý km navíc je účtováno 5 Kč/km - tato informace je vždy uvedena v dané kategorii vozidel.
 

12. Pohonné hmoty a čištění vozidla: vozidlo je nájemce povinen vrátit se stejným obsahem pohonných hmot v nádrži, s jakým bylo vozidlo převzato v okamžiku výpůjčky. V opačném případě je účtován sankční poplatek za dotankování pohonných hmot 100,- Kč a náhrada hmot podle aktuálních cen paliva. Stroj musí být vrácen očištěný v opačném případě je účtován poplatek 500Kč.
 

13. Každou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na pronajatém vozidle, poškození nebo jeho zničení, odcizení vozidla nebo jeho části, je nájemce povinen ihned ohlásit pronajímateli a Policii ČR.
 

14. Vozidlo si můžete vyzvednout osobně na naší adrese, popřípadě Vám ho přistavíme po ČR kam si budete přát za manipulační poplatek 350,-Kč + 10,-Kč/km. Stejně tak i při vracení vozidla.
 

15. Každé vozidlo je vybaveno motozámkem, motolékárničkou a přilbou, druhá přilba je k zapůjčení za poplatek 50Kč/den.
 

16. Pronajímatel si vyhrazuje právo individuálně měnit podmínky pro zapůjčení vozidel k užívání, popřípadě požadovat i jiné záruky, popřípadě odmítnout předání předmětu nájmu zájemci o zapůjčení vozidla.Plné znění Půjčovního řádu - obchodních podmínek:
I. Předmět závazné objednávky
• Nájemci bude dodán typ a výbava vozidla a doplňkových služeb, jak je uvedeno v potvrzení rezervace vystavené na základě objednávky nájemce.
• Nelze-li dodat nájemci požadované vozidlo, vyhrazuje si pronajímatel právo dodat nájemci vozidlo srovnatelné a to za dohodnutou cenu.
• Rezervované vozidlo je rezervováno max. ještě 2 hodiny po dohodnuté době převzetí. V případě vážného důvodu je možné dohodnout změnu času (hodiny) výpůjčky. Po uplynutí této doby se rezervace považuje za zrušenou.
• Vozidlo musí být vráceno v dohodnutém čase a místě dle úředních hodin. Za pozdní vrácení (o více než 1 hodinu) je účtován další den výpůjčky za každých započatých 24 hodin.
• Smlouva o pronájmu vozidla bude sepsána při předání vozidla spolu se složením kauce ve výši uvedené u daného vozidla (1000Kč - 15000Kč) a uhrazením ceny pronájmu podle dokladu vystaveného při sepsání smlouvy.
• Nájemce vozidla musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. Vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat ke zkušebním nebo sportovním účelům a zapůjčit jiné osobě ve smlouvě neuvedené.
 

II. Potvrzení objednávky / zrušení objednávky
• Potvrzení uskutečněné objednávky je nájemci zasláno po zpracování dat na e-mail pro potvrzení rezervace uvedené v objednávce.
• Délka pronájmu i termíny pronájmu mohou být změněny i po konečném potvrzení objednávky. Přeobjednání je možno provádět vždy, pokud je vozidlo pro danou dobu k dispozici.
• Podmínky sjednané při převzetí vozu nelze v průběhu pronájmu měnit bez výslovného souhlasu pronajímatele.
• Pronajímatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech odstoupit od potvrzené objednávky.
 

III. Doklady potřebné pro uzavření smlouvy (jen při prvním pronájmu)
Společnost:
• výpis z obchodního rejstříku
• osvědčení o registraci DIČ
• objednávka na hlavičkovém papíře s podpisem statutárního zástupce
• plná moc od statutárního zástupce (není-li přítomen při převzetí)
• občanský průkaz nebo pas řidiče, řidičský průkaz sk. B řidiče.
• kopie těchto dokladů (možno zhotovit u nás, pokud se vozidlo přistavuje, zákazník zajišťuje kopie sám)
Soukromá osoba, živnostník:
• občanský průkaz
• řidičský průkaz sk. B
• třetí doklad k ověření adresy (SIPO; vyúčtování telefonu; kreditní či platební karta; VŠ index, doklad o servisování vozu nájemce, policejní protokol o nehodě vozu nájemce – nebo jiný doklad znějící na jméno a adresu klienta s max. stářím 2 měsíce)
• živnostenský list (u živnostníka)
• kopie těchto dokladů (možno zhotovit u nás, pokud se vozidlo přistavuje, zákazník zajišťuje kopie sám)
Cizinci:
• cestovní pas
• řidičský průkaz
• kopie těchto dokladů (možno zhotovit u nás, pokud se vozidlo přistavuje, zákazník zajišťuje kopie sám)
Potřebné doklady je třeba předložit nejpozději před výpůjčkou.
V případě, že bylo nájemci zasláno z rezervačního oddělení potvrzení rezervace, je třeba je předložit při uzavírání smlouvy o nájmu vozidla.
Před výpůjčkou je nezbytné složit hotově kauci od 1.000,- Kč do 15.000Kč (dle druhu zapůjčeného zboží) + půjčovné dle ceníku na dohodnutou dobu pronájmu.
Minimální věk nájemce je omezen pouze vydáním řidičského průkazu .

IV. Podmínky pro všechny motocykly
• Cesta do zahraničí: umožňuje výjezd s vypůjčeným vozidlem za hranice ČR. V případě neoprávněného výjezdu za hranice ČR bude nájemci doúčtován standardní poplatek za tuto službu plus sankční poplatek 10.000,- Kč. Navíc budou převedeny případné servisní náklady na Váš účet.
• Další řidič: vozidlo má oprávnění řídit jiný (druhý) řidič, který musí být uveden ve smlouvě o nájmu dopravního prostředku. Tento (druhý) řidič musí předložit doklady potřebné pro uzavření smlouvy a nájemce ručí za to, že druhý řidič splňuje zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. Jestliže pronajímatel zjistí, že vozidlo bylo k řízení předáno jiné osobě a tato služba nebyla sjednána, bude doměřen standardní poplatek za tuto službu + sankční poplatek 1.000,- Kč.
• Pro případ poškození nebo ztráty vozidla není vozidlo pojištěno! Spoluúčast je stanovena do výše ceny opravy nebo až do celé kupní ceny vozidla.

• Nutné opravy během jízdy může učinit pouze osoba k tomu oprávněná. Při ceně opravy nad 1000,- Kč je třeba vyžádat souhlas pronajímatele.
• Počet najetých kilometrů může být omezen na 100 km/den, za každý ujetý km navíc je účtováno 5 Kč/km - tato informace je vždy uvedena v kategorii daných vozidel.
• Pohonné hmoty: vozidlo je nájemce povinen vrátit se stejným obsahem pohonných hmot v nádrži, s jakým bylo vozidlo převzato v okamžiku výpůjčky. V opačném případě je účtován sankční poplatek za dotankování pohonných hmot 100,- Kč a náhrada hmot podle aktuálních cen paliva.
• V případě vrácení znečištěného dopravního prostředku uhradí nájemce hodnotu umytí, vyčištění a smluvní poplatek ve výši 500,- Kč. To neplatí, nebylo-li vozidlo prokazatelně předáno nájemci s plně natankovanou nádrží nebo čisté.
• V případě ztráty osvědčení o technickém průkazu nebo klíče od dopravního prostředku v průběhu doby nájmu je nájemce povinen uhradit nezbytně vynaložené náklady spojené se zajištěním nového osvědčení o technickém průkazu nebo klíče. V případě jejich nevrácení při skončení nájmu uhradí nájemce z důvodu omezení možnosti využití vozidla za osvědčení o technickém průkazu smluvní pokutu ve výši 1000 Kč, za klíče od dopravního prostředku smluvní pokutu ve výši 500 Kč.
• Nájemce není oprávněn provádět s dopravním prostředkem jízdy pro cizí potřebu a za úplatu, nesmí nadměrně přetěžovat dopravní prostředek nad přípustnou mez a účastnit se s dopravním prostředkem soutěžních jízd.
• Nájemce je povinen při odstavení vozidla používat veškerá zabezpečovací zařízení, kterými je vozidlo vybaveno.
 

V. Odpovědnost nájemce za škody
• Každou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na pronajatém vozidle, poškození nebo jeho zničení, odcizení vozidla nebo jeho části, je nájemce povinen:
a) učinit veškerá opatření směřující k tomu, aby se vzniklá škoda již nezvětšovala;
b) oznámit neprodleně PČR dopravní nehodu v souladu s povinnostmi uloženými obecně závaznou právní normou;
c) oznámit bez zbytečného odkladu orgánům činným v trestním nebo přestupkovém řízení vznik události, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání trestného činu nebo přestupku
 

• Nájemce je dále povinen:
a) řádně se starat o údržbu pronajatého vozidla, dbát, aby škoda nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou mu uloženy právními předpisy nebo na jejich základě; nesmí strpět porušování těchto povinností ze strany třetích osob;
b) zajistit, aby vozidlo v době jeho opuštění bylo řádně zabezpečeno proti odcizení adekvátním způsobem - min zamčenými řidítky a použitím motozámku;

c) zajistit, aby se ve vozidle v době jeho opuštění nenacházely doklady k vozidlu (osvědčení o registraci / osvědčení o technickém průkazu, technický průkaz).
 

• Nájemce nese plnou finanční odpovědnost v případech:

(1) škody vzniklé následkem:
a) nesprávné obsluhy nebo údržby (např. nesprávné zasouvání převodových stupňů, nedostatek hmot potřebných k provozu, přehřátí motoru, nesprávné uložení nebo upevnění nákladu apod.);
b) úmyslného způsobení škody pojistníkem, pojištěným nebo oprávněným uživatelem vozidla nebo jinou osobou jednající z podnětu některého z nich;
c) řízení vozidla osobou, která nemá předepsané oprávnění k řízení vozidla;
d) činnosti vozidla jako pracovního stroje
(2) Nedošlo-li ze stejné příčiny a ve stejnou dobu k jinému poškození vozidla, za které je nájemce povinen plnit, nájemce plně odpovídá za poškození nebo zničení:
a) pneumatik;
b) elektrického zařízení vozidla zkratem;
c) autorádia nebo jiné audiovizuální techniky;
d) nosičů záznamů, obrazovek a jiných zobrazovacích jednotek.
(3)  zničení nebo poškození záznamů na zvukových, obrazových,
datových a jiných nosičích záznamů.
(4) Nájemce nese plnou odpovědnost za škody vzniklé:
a) při závodech všeho druhu a při soutěžích s rychlostní vložkou, jakož i při oficiálních přípravných jízdách k závodům a soutěžím;
b) při soukromých nebo testovacích jízdách na uzavřeném okruhu;
c) výbuchem dopravovaného nákladu (např. výbušniny, vysoce hořlavé látky, chemikálie apod.);
• Nájemce hradí všechny škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které vznikly řízením najatého vozu pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog, při závodech všeho druhu a při soutěžích s rychlostní vložkou, při soukromých nebo testovacích jízdách na uzavřeném okruhu.
• Nájemce souhlasí s tím, že nájemné či případné doúčtování je pronajímatel oprávněn provést z kreditní karty nájemce.

VI. Ochrana osobních údajů
Nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel jeho osobní údaje ukládal a používal za účelem naplnění smlouvy. Tyto osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze tehdy, pokud to pronajímatel bude považovat za nevyhnutelné k odvrácení nebo k vyhnutí se nezákonného či zákonem postižitelného jednání.